ΔΑΜΑΝΙΑ

ΔΑΜΑΝΙΑ

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019

Προφήτης Ναούμ, Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Θείας πίστεως περιουσίᾳ, διεσκόρπισας τοῖς δεομένοις τὸν προσιόντα σοι πλοῦτον, Φιλάρετε· καὶ εὐσπλαχνίᾳ κοσμήσας τὸν βίον σου, τὸν χορηγὸν τοῦ ἐλέους ἐδόξασας· Ὃν ἱκέτευε δοθῆναι τοῖς εὐφημοῦσι σε ῥανίδα οἰκτιρμῶν καὶ θεῖον ἔλεος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου