ΔΑΜΑΝΙΑ

ΔΑΜΑΝΙΑ

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Κυριακή 3 Απριλίου 2016 Κυριακὴ Γ’ τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)

Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα. Τὸ δωδεκάχορδον τοῦ Λόγου ὄργανον, τὴν παναρμόνιον λύραν τῆς χάριτος, τὸ Ὑμνογράφον Ἰωσὴφ τιμήσωμεν ἐπαξίως• οὗτος γὰρ ἀνύμνησε, μελιχροὶς μελωδήμασι, Πνεύματι κινούμενος, τῶν Ἁγίων πᾶν σύστημα. Μεθ' ὧν καὶ ἱκετεύει ἀπαύστως, δοῦναι ἠμὶν πταισμάτων λύσιν.
Πηγή: Απολυτίκια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου